תקנון האתר

1. כללי
1.1 אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של "תיירות נוף גנוסר" - מלון נוף גנוסר וגנוסר ווילג' אירוח כפרי (להלן: "המלון").
1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד - משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.
1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
2. סיכונים ואחריות
2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
2.5 המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.
2.6 המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7 המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
2.8 המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.
3. הזמנת אירוח
3.1 כללי
3.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.2 הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 04-6700300/320 או באמצעות אתר זה.
3.3 כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.
3.4 פרטי רוכש השירותים
3.5 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.6 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.7 הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.8 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
4. אופן ההזמנה
4.1 המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
4.2 בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטחון בלבד.
4.3 התשלום יתבצע במלואו עם ההגעה למלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי (אין אפשרות לשלם בצ'קים).
5. תנאים והגבלות
5.1 המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ (למעט באילת), בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת.
5.2 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
5.3 המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
5.4 המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.
5.5 מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
6 . אין כפל מבצעים והנחות.
6.1 קבלת ופינוי חדרים:
6.2 קבלה: בימי חול החל משעה 15:00, בשבת וחג כחצי שעה לאחר צאת השבת/חג.
6.3 פינוי: בימי חול עד השעה 11:00, בשבת או חג עד השעה 16:00 אלא אם צוין אחרת.
6.4 הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של מחלקת ההזמנות/קבלה וכרוכה בתשלום נוסף.
7. תינוקות וילדים:
7.1 הגדרות:
"תינוק" מי שגילו עד יומולדת שנתיים.
"ילד" מגיל שנתיים עד 13 שנים כולל.
מבוגר החל מגיל 14 ומעלה.
7.2 במידה ובמשפחה שני תינוקות, אחד מהם יחוייב בעלות של ילד.
7.3 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
7.4 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש
באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.
7.5 המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.
7.6 ט.ל.ח.
8. ביטול הזמנה
8.1 באוגוסט ובחגים הזמנה שתתבטל עד 7 ימי עסקים לפני תאריך ההגעה, ללא חיוב.
8.2 בשאר ימות השנה הזמנה שתתבטל עד 48 שעות לפני תאריך ההגעה, ללא חיוב.
8.3 דמי ביטול: חיוב של לילה על כל חדר שמתבטל.
8.4 ניתן לבטל הזמנה בדרכים הבאות: 
לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לבטלה יכול לעשות זאת באמצעות כניסה לאתר ההזמנות ושימוש בסיסמה שניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. לאחר ביטול ההזמנה יתקבל אישור רשמי בדוא"ל. כמו כן ניתן לבטל הזמנה (בהתאם לתנאי הביטול) בדוא"ל: nofginosar@ginnosar.co.il, בדואר רשום בכתובת: מלון נוף גנוסר, קיבוץ גנוסר 14980, באמצעות פקס: 04-8145819 או בטלפון: 04-6700320/300 בעל פה במלון (חשוב לקבל מפקיד ההזמנות אישור רשמי בדוא"ל). הכל בהתחשב בתנאי הביטול ובכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה: שם המזמין, תאריך האירוח ומספר אישור הזמנה. במקרה של קושי טכני בביטול הזמנה ניתן ליצור קשר עם מוקד ההזמנות בטלפון: 04-6700320
9. מתחם הבריכה (הבריכה פתוחה לרחצה מפסח עד סוכות)
רחצת ילדים עד גיל 14 בפיקוח מבוגר בלבד ועל אחריות האורחים. הנכם מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות והנהלים במתחם הבריכה.
10. הוראות שונות
10.1 חל איסור מוחלט על הבאת בעלי חיים למתחם המלון/ווילג'.
10.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון/החוף בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
10.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.
10.4 אין לעשן בתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך.
10.5 המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.
11 שמירת המקום
11.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.
11.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.